Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Bazawiedzy Główne tematy Audyt efektywności energetycznej

Sobota, 6 Luty 2016

Audyt efektywności energetycznej

audyt efektywnosci energetycznej icoAudyt efektywności energetycznej (według Ustawy o efektywności energetycznej) to opracowanie zawierające analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów urządzeń lub instalacji, a także informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej składa się z szeregu czynności, mających na celu:

 • identyfikację źródeł generujących straty energii, egzergii i czynnika w obiegu
 • określenie rzeczywistego poziomu odniesienia w stosunku do aktualnych rozwiązań technicznych w tej dziedzinie
 • przedstawienie propozycji przedsięwzięć dla minimalizacji zidentyfikowanych strat
 • wykonanie uproszczonej analizy dla określenia podstawowych wskaźników ekonomicznych zaproponowanych przedsięwzięć

Audyt energetyczny:

 • pozwala na rzeczywistą identyfikację zasobów w zakresie działań proefektywnościowych
 • pomaga ustalić priorytety w działaniach zmierzających do poprawy efektywności procesu
 • jest elementem koniecznym dla uzyskania świadectw efektywności energetycznej
 • jest działaniem uzasadnionym ekonomicznie w procesie obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wprowadza system białych certyfikatów, stanowiący wsparcie dla inwestycji proefektywnościowych, dla których trzeba będzie wykazać się osiągnięciem zakładanej oszczędności energii. Aby udowodnić uzyskanie oszczędności, konieczne będzie wykonanie audytu energetycznego wejściowego, pozwalającego na określenie spodziewanych oszczędności, a po wykonaniu działań proefektywnościowych - audytu sprawdzającego.

Audyty efektywności energetycznej (wstępny i potwierdzający / sprawdzający) będą mogły być realizowane przez uprawnionego, według zapisów Ustawy o efektywności energetycznej, audytora. Do najważniejszych warunków, jakie będzie musiał spełnić kandydat na audytora, należy konieczność posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego oraz odbycie kursu przygotowującego lub też minimum rocznych studiów podyplomowych o tematyce „Audyting energetyczny”. Warunkiem najważniejszym jest jednak złożenie z pozytywnym wynikiem odpowiedniego egzaminu na audytora efektywności energetycznej.

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej, audyt efektywności energetycznej powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu, u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu przez niego upoważnionego;
 2. kartę audytu efektywności energetycznej;
 3. oznaczenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 4. ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;
 5. ocenę efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w tym w szczególności określenie osiągniętej oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej dostarczania ciepła powinien zawierać „ocenę efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej oraz innego indywidualnego źródła ciepła wytwarzającego i dostarczającego ciepło do obiektu budowlanego, ze wskazaniem, który sposób dostarczania ciepła zapewnia większą efektywność energetyczną” (wg Ustawy o efektywności energetycznej).

Newsletter

Aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami, zostaw nam kontakt do siebie:
Zachęcamy do zapoznania się z treścią jaką wysyłamy

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.