Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Oferta Audyty efektywności energetycznej

Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Audyty efektywności energetycznej

pdfPobierz kartę usługi


Wieloletnia praktyka Energopomiaru w realizacji prac pomiarowych i doradczych o charakterze audytorskim pozwoliła na zdefiniowanie zakresu oraz wypracowanie własnej metody audytu energetycznego, w myśl której audyt składa się z:

 • identyfikacji źródeł generujących straty energii, egzergii i czynnika w obiegu,
 • określenia rzeczywistego poziomu odniesienia w stosunku do aktualnych rozwiązań technicznych w danej dziedzinie,
 • przedstawienia propozycji przedsięwzięć dla minimalizacji zidentyfikowanych strat,
 • wykonania uproszczonej analizy dla określenia prostego czasu zwrotu zaproponowanych przedsięwzięć proefektywnościowych.

Podstawowe zadania zespołu audytującego to:

 • wykonanie inwentaryzacji urządzeń lub procesów,
 • opracowanie programu audytu,
 • wykonanie pomiarów obiektowych,
 • opracowanie wyników pomiarów i analiz w postaci raportu.


Audyt efektywności energetycznej wykonywany jest przez interdyscyplinarny zespół specjalistów działów Zakładu Techniki Cieplnej, tj. pracowników Działu Turbinowego, a także: Działów: Kotłowego, Analiz i Gospodarki Energetycznej, Automatyki i Pomiarów. Prace audytorskie wspierane są również przez inżynierów elektryków oraz – jeżeli zachodzi taka potrzeba – przez technologów.
Aparatura wykorzystywana w pracach pomiarowych jest wzorcowana przez akredytowane Laboratorium Metrologiczne.


Wykonywane przez nas audyty efektywności energetycznej mogą być realizowane:

 • W celu zyskania białych certyfikatów (audyt wstępny i potwierdzający osiągnięcie efektu).

Konieczność przeprowadzenia audytu wynika z przyjętej w 2011 r. Ustawy o efektywności energetycznej. Zgodnie z ustawą podstawowym działaniem prowadzącym do uzyskania białych certyfikatów będzie przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej.

 • Na potrzeby identyfikacji potencjału oszczędności energii w projektach współfinansowanych ze środków NFOŚiGW.

Program Priorytetowy NFOŚiGW „Efektywne wykorzystanie energii” realizowany jest w formie dwóch niezależnych od siebie części:

 • Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.
 • Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Celem Programu „Efektywne wykorzystanie energii" jest przeprowadzenie audytów energetycznych oraz elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach dla określenia możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz przeprowadzenie działań inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej. Specjaliści Energopomiaru wykonują audyty w ramach projektów, które otrzymały dotacje ze środków krajowych w ramach Programu „Efektywne wykorzystanie energii”. Pomagamy również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

 • Jako element systemowej kontroli w procesie zarządzania energią np. wg normy PN – EN 16001.

Norma PN-EN 16001 ustanawia standard w zakresie Systemu Zarządzania Energią (SZE). Jego wdrożenie w przedsiębiorstwach, w których koszty energii stanowią znaczącą pozycję w bilansie kosztowym, stanowi dobre uzupełnienie działań służących poprawie efektywności energetycznej nie tylko wyodrębnionych procesów produkcyjnych, ale całej firmy. Jednym z kroków podjętych w pierwszym etapie wdrażania SZE w firmie powinno być przeprowadzenie rzetelnego audytu energetycznego w celu zidentyfikowania obszarów o możliwym do zagospodarowania potencjale oszczędności energii. W ramach takiego audytu audytor Energopomiaru może również wesprzeć klienta w opracowaniu procedur umożliwiających kontrolę procesów, w których zużywana jest energia.

 • Jako element diagnostyczny utrzymania ruchu, wynikający z dobrej praktyki inżynierskiej.

Wykonywanie audytów energetycznych jest dobrą praktyką inżynierską, której efekty w sposób prosty można przekładać na działania inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe, i w ten sposób doprowadzać do poprawy wskaźników techniczno - ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Eksploatacja układów technologicznych służących zarówno wytwarzaniu energii elektrycznej, jak i jej przetwarzaniu w produkty użytkowe różnego typu jest powiązana w sposób nieodłączny ze stratami energii. Straty te powinny być jednak pod stałym nadzorem, a ich poziom powinien być uwarunkowany rachunkiem ekonomicznym oraz innymi względami, np. bezpieczeństwem utrzymania produkcji. Określenie rzeczywistego poziomu strat na obiekcie jest najczęściej sprawą trudną, wymagającą użycia specjalistycznej aparatury pomiarowej oraz zaawansowanych metod pomiarowych. Takie zadanie naljelpiej powierzyć doświadczonemu zespołowi audytorów. 

Wykonywane okresowo audyty energetyczne pozwalają na identyfikację nadmiernych strat energii i wskazują sposoby ich minimalizacji przy uwzględnieniu rachunku ekonomicznego. 

 

Wysokie kompetencje Energopomiaru jako firmy audytorskiej potwierdzają nasze referencje.

Wybrane prace Energopomiaru:

 • KGHM Polska Miedź SA „Audyt energetyczny ciągu technologicznego trzech Oddziałów: Zakładów Wzbogacania Rudy (Rejon Polkowice, Rejon Lubin, Rejon Rudna), Zakładu Hydrotechnicznego, Zakładów Górniczych „Polkowice – Sieroszowice”.
 • PKN Orlen SA ,,Przeprowadzenie testów energochłonności dla instalacji DRW III i OLEFIN II zlokalizowanych na terenie zakładu PKN Orlen SA”.
 • PKN Orlen SA ,,Analiza możliwości wykorzystania przemienników częstotliwości w układach zasilania silników wentylatorów Bloków Wodnych”.
 • PKN Orlen SA ,,Analiza prawidłowości doboru agregatów pompowych i ich charakterystyk Q-H na układach chłodniczych pod kątem optymalizacji zużycia energii elektrycznej”.
 • Elektrownia Turów ,,Analiza zużycia energii przez urządzenia pomocnicze bloków nr 1 i nr 5 oraz określenie możliwości poprawienia efektywności energetycznej”.
 • PEC Wyszków ,,Wykonanie oceny stanu istniejącego układu hydraulicznego w PEC Wyszków oraz opracowanie wariantów jego modernizacji”.

Obecnie wykonujemy audyt energetyczny w Zakładach Górniczo – Hutniczych „Bolesław” SA.

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.