Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Bazawiedzy Główne tematy Białe certyfikaty

Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Białe certyfikaty

biale certyfikaty icoŚwiadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Ustawa o efektywności energetycznej nakłada obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej na:

 • przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP);
 • odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium RP, będących członkiem giełdy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz. 1228), w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej;
 • towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji realizowanych na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium RP.

Do wydawania świadectw efektywności energetycznej oraz ich umarzania upoważniony jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE), a wynikające z nich prawa majątkowe są zbywalne, stanowiąc towar giełdowy podlegający obrotowi na TGE.

System białych certyfikatów – mechanizm rynkowy – umożliwia uzyskanie wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach, tj.:

 • zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
 • zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;
 • zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

Dla wymienionych powyżej trzech kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej są przeprowadzane przez Prezesa URE przynajmniej raz w roku przetargi na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty).

Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, można otrzymać za zrealizowane już działanie proefektywnościowe (zakończone po 01.01.2011 r.) lub takie, które dopiero planujemy wykonać. Świadectwo efektywności energetycznej otrzymać można za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii pierwotnej jest nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub też za grupę działań tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe.

Ponadto, do przetargu nie może być zgłoszone przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej na którego realizację:

 • przyznano premię termomodernizacyjną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, lub
 • uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub z budżetu państwa;

Nowych przepisów nie stosuje się do urządzeń technicznych stosowanych w celach wojskowych oraz tych, które zostały objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. W drugim przypadku istnieje wyłączenie odnoszące się do urządzeń potrzeb własnych – rozumianych zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy, jako zespół pomocniczych obiektów lub instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy Prawo energetyczne, służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.

Organem upoważnionym do wydawania świadectw efektywności energetycznej jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Świadectwa wydawane są podmiotom, które z sukcesem zakończyły postępowanie przetargowe, to znaczy zmieszczą się w przedziale (t×ωśr; ωmax), gdzie:

 • t - jest współczynnikiem akceptacji ofert ogłaszanym przez Prezesa URE
 • ωśr i ωmax – wartość średnia ważona i maksymalna efektu energetycznego.

Sam efekt energetyczny (ω) jest rozumiany jako stosunek ilości energii pierwotnej zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej do wartości świadectwa efektywności energetycznej o którą ubiegamy się w przetargu.

Aby pozyskać biały certyfikat, należy postępować według ścieżki wytyczonej przez Ustawę o efektywności energetycznej. W pierwszej kolejności należy dla wybranego przedsięwzięcia proefektywnościowego wykonać audyt efektywności energetycznej celem określenia poziomu bazowego zużycia energii oraz wyznaczyć ilość zaoszczędzonej energii uzyskanej dzięki jego realizacji. W przypadku przedsięwzięć planowanych należy zaproponować potencjalne rozwiązania techniczne wykorzystujące zidentyfikowany potencjał oszczędności. Z zaproponowanych działań należy wybrać rozwiązanie będące optymalne technicznie i ekonomicznie. W następnej kolejności należy wziąć udział w przetargu organizowanym przez Prezesa URE. Warunkiem wygrania przetargu jest zadeklarowanie efektu energetycznego (ω) w przedziale pomiędzy ωśr i ωmax. Po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu dla przedsięwzięć zakończonych i na wniosek podmiotu biorącego udział w przetargu Prezes URE wydaje świadectwo efektywności energetycznej o wartości deklarowanej w ofercie przetargowej. W przypadku przedsięwzięć planowanych powyższa procedura kończy się w momencie zakończenia realizacji przedsięwzięcia i poinformowaniu o tym fakcie Prezesa URE (do 30 dni od terminu zakończenia). W przypadku przedsięwzięć planowanych, dla których zadeklarowana oszczędność energii jest  wyższa niż 100 toe/rok jako wartość średnioroczna, należy wykonać tzw. powykonawczy audyt efektywności energetycznej potwierdzający uzyskany poziom oszczędności energii pierwotnej deklarowany w przetargu. Dalszy tryb to już w większości działania leżące po stronie Prezesa URE zmierzające do nadania świadectwu praw majątkowych.

Z chwilą wpisania świadectwa na konto ewidencyjne podmiotu, świadectwo otrzymuje prawa majątkowe. Prawa te są towarem giełdowym i są zbywalne. W praktyce, dla podmiotów zobowiązanych do umarzania świadectw efektywności energetycznej, są one wykorzystywane do rozliczenia obowiązku unikając tym samym konieczności ich zakupu na TGE lub poniesienia opłaty zastępczej, z kolei dla pozostałych podmiotów pozyskane środki finansowe z ich sprzedaży mogą stanowić „bonus finansowy” za zrealizowanie przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub też poprawić wskaźniki ekonomiczne wykonanego działania proefektywnościowego stanowiąc tym samym „efekt zachęty” do jego realizacji.

Podmioty, które w myśl Ustawy o efektywności energetycznej są objęte obowiązkiem pozyskania białych certyfikatów, a nie uzyskają ich i nie umorzą, będą musiały uiścić opłatę zastępczą w odpowiedniej wielkości określonej Ustawą. 

Kontakt ws. opracowania dokumentacji przetargowej do przetargów na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej oraz realizacji audytów efektywności energetycznej:

 • Tomasz Słupik - Zakład Techniki Cieplnej, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., tel. 32 237 63 30, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Roman Kołodziej - Zakład Techniki Cieplnej, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., tel. 32 237 63 34,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.