Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie

Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki" jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Program składa się z trzech części:

Więcej…

Działanie 4.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

logo woj slaskiegoWedług „Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wersja 1.0" podmioty województwa śląskiego w nowej perspektywie finansowania funduszy europejskich będą mogły ubiegać o wsparcie projektów mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej.

Więcej…

Program LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Lemur logoLEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej to program wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.

Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej.

Program będzie wdrażany w latach 2013 – 2020.

Więcej…

System Zielonych Inwestycji (GIS) Część 5) Zarzadzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Głównym celem programu priorytetowego p.n.: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych jest „Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych". Instytucją Wdrażającą program jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej…

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Trwają konsultacje nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach".

Więcej…

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej CZĘŚĆ 1) Program pilotażowy KAWKA

logo program KawkaCel programu

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.
Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.

Więcej…

Inteligentna Energia – Europa (IEE)

IEE logo engProgram Inteligentna Energia – Europa (IEE) jest głównym instrumentem Unii Europejskiej wspierającym działania nieinwestycyjne w dziedzinie energii odnawialnej, poszanowania energii i racjonalizacji zużycia energii w transporcie.

Program IEE na lata 2007-2013 został zainicjowany jako część Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013. Stanowi on kontynuację dotychczas realizowanego programu Inteligentna Energia – Europa na lata 2003-2006.

Więcej…

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii – MF EOG

eea grantsNorweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein Polsce i 14 państwom członkowskim Unii Europejskiej (UE). Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Więcej…

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne

program sowaProgram priorytetowy SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne jest szóstą częścią Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Więcej…

System zielonych inwestycji (GIS) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Główanym celem programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej jest „Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej". Instytucją Wdrażającą program jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Więcej…

Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

Program „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych" wspiera przedsięwzięcia w zakresie badan środowiskowych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii.

Więcej…

Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE)

Zgodnie z definicją programu inteligentne sieci energetyczne (ISE, ang. smart grid) to systemy energetyczne integrujące działania wszystkich uczestników procesów generacji, przesyłu, dystrybucji i użytkowania, w celu dostarczania energii w sposób niezawodny, bezpieczny i ekonomiczny, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. Interaktywne i elastyczne systemy smart grid:

  • umożliwiają dynamiczne zarządzanie sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi za pomocą m.in. punktów pomiarowych i kontrolnych rozmieszczonych na wielu węzłach i łączach,
  • zwiększają niezawodność i efektywność dostaw energii oraz wydajności operacyjnej sieci,
  • rozszerzają zakres pomiarów i kontroli sieci energetycznych oraz zakres zarządzania nowymi technologiami nawet w najdalszych punktach sieci.

Więcej…

Generator Koncepcji Ekologicznych - GEKON

logo gekon internetGEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych to program wdrażany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Więcej…

PolSEFF – Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce

polseff bialecertyfikatyPolSEFF, czyli Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (Polish Sustainable Energy Financing Facility), jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych inwestowaniem w nowe technologie obniżające wydatki na energię.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w ramach PolSEFF udostępnił środki w wysokości 150 milionów euro. Fundusze te są dystrybuowane przez lokalne banki i spółki leasingowe biorące udział w programie. Obecnie bankami pośredniczącymi są: Bank Millennium, Millenium Leasing, Bank BGŻ, BNP Paribas Bank Polska SA, BZ WBK Finanse & Leasing.
Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona euro, a w przypadku inwestycji bazujących na urządzeniach z listy LEME – do 250000 euro.

Więcej…

Efektywne Wykorzystanie Energii Część 1 i 2

efektywne wykorzystanie energii bialcertyfikatyCelem Programu Priorytetowego „Efektywne Wykorzystanie Energii” (EWE) Część 1) i 2) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przeprowadzenie audytów energetycznych oraz elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach dla określenia możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz przeprowadzenie działań inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej.

Więcej…

Strona 1 z 2

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.