Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie Działanie 4.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

Piątek, 25 Maj 2018

Działanie 4.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

logo woj slaskiegoWedług „Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wersja 1.0" podmioty województwa śląskiego w nowej perspektywie finansowania funduszy europejskich będą mogły ubiegać o wsparcie projektów mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

Celem Działania 4.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii jest poprawa efektywności produkcji i zużycia energii, wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.
Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność eliminacji lub ograniczenia ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Osiągnięcie ww. celu będzie realizowane poprzez rozwiązania sprzyjające poprawie efektywności produkcji i wykorzystania energii a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Typ beneficjentów:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.
5. Szkoły wyższe.
6. Organizacje pozarządowe.
7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
8. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera.
9. Przedsiębiorcy.
10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie, zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno–prywatnym

Przykładowe rodzaje projektów:
1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
2. Likwidacja „niskiej emisji" poprzez wymianę / modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
3. Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i/lub instalacje OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.
4. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej.
5. Poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych.

W ramach typu 1. projektu przewidywane jest wsparcie budowy każdej instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE, w tym instalacji kogeneracyjnych.

W ramach typu 2. projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia projektów w formule projektów typu „słoneczne gminy" (np. niskoemisyjne gminy).

W ramach typu 3. projektu możliwa będzie termomodernizacja obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. W ramach projektu dopuszcza się także działania związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji i/lub zabudową instalacji wykorzystujących OZE. Maksymalna wartość całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln PLN.

W ramach typu 4. projektu wspierane będą projekty związane z wymianą oświetlenia nieefektywnego energetycznie ekologicznie na oświetlenie charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną, a także projekty wdrażające systemy sterowania oświetleniem w celu poprawy jego efektywności energetycznej. Dopuszcza się możliwość zastosowania instalacji hybrydowych wykorzystujących, jako źródła zasilania, energię słoneczną i wiatrową. Ze wsparcia wyłączono zabudowę nowych instalacji oświetlenia ulicznego (nie dotyczy miejsc, gdzie instalacja oświetlenia drogi publicznej jest wymogiem prawnym - np. węzły autostradowe). Realizacja inwestycji może nastąpić w formule ESCO.

W ramach typu 5. projektu możliwa jest realizacja projektów polegających na wykorzystaniu (budowie) jednostek kogeneracyjnych opartych o źródła energii inne aniżeli OZE, za wyjątkiem instalacji wykorzystujących jako paliwo węgiel kamienny lub brunatny. Przewiduje się możliwość wsparcia zabudowy układów energetycznych wykorzystujące metan z odmetanowania kopalń.

Do pobrania: pdfProjekt Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wersja 1.0

Więcej informacji na stronie: http://rpo.slaskie.pl/

 

 

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.