Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

Piątek, 25 Maj 2018

Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

Program „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych" wspiera przedsięwzięcia w zakresie badan środowiskowych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii.

Beneficjentami mogą być podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z pózn. zm.).

Pomoc w ramach działania udzielana jest w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych. Intensywność pomocy może być podwyższona o:
− 10 pkt procentowych dla średnich przedsiębiorstw,
− 20 pkt procentowych dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw.

W każdym przypadku wysokość dofinansowania nie może być jednak większa niż 12 000 tys. zł.

Najwyżej punktowane są projekty, w których planowany sposób zagospodarowania wykorzystanych wód przewiduje zatłaczanie wód do otworu chłonnego (można zdobyć 10 pkt.).
Kryterium oceny jest również liczba użytkowników:
- powyżej 20 tys. osób średniorocznie – 10 pkt.
- od 10 do 20 tys. osób średniorocznie – 5 pkt.
- poniżej 10 tys. osób średniorocznie – 0 pkt.
Jeżeli planuje się wykorzystanie ujętych wód do celów ciepłowniczych, projekt ma szanse na zdobycie 10 pkt. podczas oceny. Cel rekreacyjny/balneologiczny punktowany jest niżej, tj. 5 pkt.

Kosztami kwalifikowalnymi mogą być:

  • Przygotowanie terenu budowy, w tym dróg technologicznych.
  • Roboty budowlano-montażowe, w tym montaż urządzeń, instalacji, wyposażenia i sprzętu.
  • Wykonanie lub rekonstrukcje otworu wraz z pracami technologicznymi.
  • Transport i zagospodarowanie urobku.
  • Badania geologiczne i hydrogeologiczne, w tym badania geofizyczne, pompowania i badania laboratoryjne.
  • Usługi niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, w tym dozór i nadzór.
  • Roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz rekultywacyjne terenu.
  • Wykonanie dokumentacji geologicznej lub hydrogeologicznej


Program wdrażany będzie do 2016 r. (alokacja środków potrwa do 31.12.2013 r., a do końca 2016 r. będzie można wydatkować środki przyznane w ramach konkursów).

Informacje o programie na stronie NFOŚiGW - kliknij

 

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.