Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie Generator Koncepcji Ekologicznych - GEKON

Piątek, 25 Maj 2018

Generator Koncepcji Ekologicznych - GEKON

logo gekon internetGEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych to program wdrażany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Celem Programu GEKON jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w pięciu obszarach:

 1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego.
 2. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii.
 3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód.
 4. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł.
 5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

Fazę B+R (badawczo-rozwojową) obejmującą:

a. Badania przemysłowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3 lit. c ustawy o zasadach finansowania nauki – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych;

b. Prace rozwojowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 4 ustawy o zasadach finansowania nauki – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług:

 1. Tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych;
 2. Opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy prototypy maja być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie dochody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną (do limitu kwoty dofinansowania przeznaczonej na prototyp o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym);
 3. Działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one wykorzystywane komercyjnie.

Fazę W (wdrożeniową) obejmującą:

a. Wdrożenie – prace związane z uruchomieniem na skalę przemysłową produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, wdrożenie nowej technologii bądź rozpoczęcie świadczenia nowych usług.

Budżet programu

Całkowity budżet programu wynosi 400 000 tys. zł, z czego 200 000 tys. zł ze środków NCBR i 200 000 tys. zł ze środków NFOŚiGW.
Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania Programu ze środków NFOŚiGW wynoszą 200 000 tys. zł.

Okres wdrażania

Program wdrażany jest w latach 2013 – 2017.
Alokacja środków (okres zawierania umów) przewidziana jest do 31.12.2016 r.
Wydatkowanie środków: do 31.12.2017 r.
Maksymalny okres realizacji projektu:
− dla fazy B+R: do 24 miesięcy;
− dla fazy W: do 36 miesięcy.

Warunki dofinansowania

 • Dla fazy B+R (badawczo-rozwojowej) wysokość dofinansowania wynosi od 500 tys. zł do 10 mln zł na projekt.
 • Dla fazy W (wdrożeniowej) wysokość dofinansowania wynosi do 20 mln zł, ale nie więcej niż pięciokrotność dofinansowania fazy B+R.
 • Warunkiem dofinansowania fazy B+R jest co najmniej 20% udział przedsiębiorcy w kosztach kwalifikowanych fazy B+R.
 • Dofinansowanie na realizacje projektu przyznane przedsiębiorcy udzielane jest zgodnie z przepisami pomocy publicznej.
 • NFOŚiGW dofinansowuje fazę B+R wyłącznie dla przedsiębiorstw mikro-, małych i średnich. W fazie B+R dofinansowanie dużych przedsiębiorstw pochodzić będzie ze środków NCBR.

Sprawdź szczegóły w pdfRegulaminie I konkursu z 2013 roku

Beneficjenci

 • Przedsiębiorca.
 • Konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. W skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsiębiorca. Liderem konsorcjum jest przedsiębiorca.
 • Grupa przedsiębiorców działających wspólnie na podstawie umowy (co najmniej dwóch przedsiębiorców).

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej, prowadzonej przez NFOŚiGW: www.program-gekon.pl

Polecamy zakładkę „Pytania i odpowiedzi": http://program-gekon.pl/pytania-i-odpowiedzi/

 

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.