Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie Inteligentna Energia – Europa (IEE)

Piątek, 25 Maj 2018

Inteligentna Energia – Europa (IEE)

IEE logo engProgram Inteligentna Energia – Europa (IEE) jest głównym instrumentem Unii Europejskiej wspierającym działania nieinwestycyjne w dziedzinie energii odnawialnej, poszanowania energii i racjonalizacji zużycia energii w transporcie.

Program IEE na lata 2007-2013 został zainicjowany jako część Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013. Stanowi on kontynuację dotychczas realizowanego programu Inteligentna Energia – Europa na lata 2003-2006.

Całkowity budżet dla programu IEE na lata 2007-2013 wynosi 727 mln euro.

Dofinansowane mogą być projekty służące promocji i rozpowszechnianiu oraz projekty dotyczące upowszechniania najlepszych technik, procesów, produktów i praktyk.

Główne cele programu IEE to:

 • poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,
 • promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii i wspieranie dywersyfikacji źródeł energii,
 • promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

Projekty realizowane są w ramach następujących obszarów:

 • SAVE - projekty dotyczące efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania energii,
 • ALTENER - projekty dotyczące promowania nowych i odnawialnych źródeł energii,
 • STEER - projekty dotyczące energooszczędnego transportu,
 • Działania zintegrowane.

W ramach tych obszarów można wyodrębnić zagadnienia dotyczące: budownictwa, przemysłu, produktów konsumenckich, odnawialnych źródeł energii, ogrzewania i chłodzenia oraz biopaliwa.
Dla wymienionych działań Komisja Europejska corocznie publikuje Program Roboczy, w którym określone są priorytety, budżet, zasady finansowania, kryteria wyboru oraz procedury obowiązujące w danym roku. Każdego roku ogłaszany jest konkurs (zaproszenie do składania wniosków) oraz przetargi na projekty zamówione przez Komisję Europejską.
Wsparciu podlegają projekty międzynarodowe (o wymiarze europejskim) oraz związane z utworzeniem lokalnych i regionalnych agencji energetycznych.

Beneficjenci

 • Beneficjentem Programu IEE może być każdy podmiot prawny, publiczny bądź prywatny, ustanowiony w jednym z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie oraz Chorwacji.
 • W programie mogą brać również udział organizacje międzynarodowe oraz Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC). Jeśli jednym z uczestników jest JRC lub organizacja międzynarodowa, uznaje się, że działa ona w kraju członkowskim lub państwie stowarzyszonym innym niż kraje członkowskie, lub państwa stowarzyszone, w którym działa inny uczestnik tych samych działań.
 • Projekty w ramach Programu IEE realizowane są przez międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3 partnerów z różnych krajów Unii Europejskiej. Nie ma górnego ograniczenia ilości partnerów w projekcie.
 • Osoby fizyczne nie mogą być partnerem w projekcie.

Zasady finansowania

Dofinansowanie w ramach programu IEE wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszty pośrednie finansowane są ryczałtem wysokości 60% bezpośrednich kosztów personalnych.

Finansowanie projektów w ramach programu IEE kieruje się następującymi zasadami:

 • Projekty muszą mieć charakter współpracy międzynarodowej (minimum 3 partnerów w konsorcjum pochodzących z różnych krajów).
 • Nie są dofinansowywane działania jednorazowe realizowane lokalnie bez wyraźnego elementu współpracy, ale działania wspólnie realizowane, które oddziaływają i dają efekt na poziomie międzynarodowym w UE.
 • Nie są dofinansowywane koszty inwestycyjne oraz projekty badawcze. Niedozwolone są koszty badań naukowych i sprzętu.
 • Czas trwania jednego projektu nie może przekroczyć 3 lat.
 • Projekty IEE pokrywają część kosztów: doliczanie marży niedozwolone Koszty wynagrodzeń + narzuty stanowią dominującą pozycję w budżecie
 • Koszty osobowe podaje się w oparciu o rzeczywiste wynagrodzenia + opłaty socjalne.
 • Wymagana jest dokumentacja kosztów osobowych (np. kopie list płac, harmonogramu czasu pracy)
 • Ryczałt w wysokości 60% kosztów osobowych na pokrycie narzutów nie wymaga uzasadnienia.
 • Poziom dofinansowania 75% kosztów kwalifikowalnych.

Na dofinansowanie ma zatem szansę projekt, który:

 • wypełnia cele UE w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym,
 • spełnia wymagania priorytetów na dany rok,
 • angażuje co najmniej 3 partnerów z różnych krajów – konsorcja międzynarodowe,
 • trwa od 24 do 36 miesięcy,
 • nie jest inwestycją, ani projektem badawczym.

Funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów programu Inteligenta Energia - Europa pełni Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.).

Nabór w 2012 roku

W ostatnim zaproszeniu do składania wniosków w 2012 roku polskie podmioty złożyły wspólnie z partnerami z innych krajów europejskich 112 aplikacji. W podziale na poszczególne obszary dofinansowania udział polskich podmiotów przedstawiał się następująco:

 • promowanie efektywności energetycznej: 36 projektów,
 • promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii: 25 projektów,
 • promowanie efektywności energetycznej w transporcie: 25 projektów,
 • działania horyzontalne: 26 projektów.

Polecamy: Baza projektów programu IEE

Nabór w 2013 roku

W dniu 13 grudnia 2012 roku Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji w Brukseli oficjalnie ogłosiła konkurs w ramach programu Inteligenta Energia – Europa na rok 2013.

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą się starać działania edukacyjno-rozpowszechniające z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Projekty muszą być realizowane w konsorcjach międzynarodowych. Partnerem w konsorcjum może być każdy podmiot prawny z UE oraz krajów stowarzyszonych w ramach Programu IEE.

Jednym z otwartych priorytetów jest MLEI, czyli Mobilising Local Energy Investments – wsparcie (pomoc techniczna) przygotowania inwestycji energetycznych. Pomoc ta ma ułatwić zapewnienie kredytów bankowych lub dotacji UE (np. z funduszy strukturalnych lub spójności).
W przeciwieństwie do pozostałych priorytetów, w tym przypadku wnioskodawcą mogą być wyłącznie władze lokalne lub regionalne (pojedynczo lub w konsorcjach).

Termin składania wniosków mija 8 maja 2013 roku.

Wszystkie niezbędne dokumenty, formularze oraz przewodniki można znaleźć na europejskiej stronie Programu IEE

(źródło: http://cip.gov.pl/iee-kpkkape )

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.