Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE)

Piątek, 25 Maj 2018

Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE)

Zgodnie z definicją programu inteligentne sieci energetyczne (ISE, ang. smart grid) to systemy energetyczne integrujące działania wszystkich uczestników procesów generacji, przesyłu, dystrybucji i użytkowania, w celu dostarczania energii w sposób niezawodny, bezpieczny i ekonomiczny, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. Interaktywne i elastyczne systemy smart grid:

  • umożliwiają dynamiczne zarządzanie sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi za pomocą m.in. punktów pomiarowych i kontrolnych rozmieszczonych na wielu węzłach i łączach,
  • zwiększają niezawodność i efektywność dostaw energii oraz wydajności operacyjnej sieci,
  • rozszerzają zakres pomiarów i kontroli sieci energetycznych oraz zakres zarządzania nowymi technologiami nawet w najdalszych punktach sieci.

Jednym z głównych elementów funkcjonowania ISE jest inteligentny system pomiarowy (ang. Smart Metering) – system pozwalający na pomiar, gromadzenie i analizę zużycia energii, składający się z liczników energii i mediów komunikacyjnych.
Bazuje on na trzech obszarach tematycznych:
a. metrologii (zbieranie danych, przetwarzanie danych),
b. telekomunikacji i sieci komputerowych (przesyłanie danych),
c. technologiach informatycznych (przetwarzanie, składowanie i prezentacja danych).

Opis programu

Program Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE), wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewiduje realizację przedsięwzięć ISE w przestrzeniach pilotażowych, w których odbywać się będzie bilansowanie energii - jej zapotrzebowania i dostaw. Działania inwestycyjne ISE będą uruchamiane w różnych warstwach: energii elektrycznej, energii cieplnej, energii ciepłej wody użytkowej i uzupełniająco energii gazowej, obowiązkowo powiązanych warstwą operacyjną komunikacji elektronicznej.
Elementami obowiązkowymi przy realizacji przedsięwzięć w przestrzeniach pilotażowych są kampanie informacyjno – edukacyjne realizowane w celu poszerzenia wiedzy i podniesienia świadomości odbiorców.

W każdej przestrzeni pilotażowej będzie realizowana (również jako warunek konieczny) inwestycja z zakresu rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

W warstwach przestrzeni pilotażowej mogą być też realizowane inne przedsięwzięcia inwestycyjne mające wpływ na zwiększenie efektu ekologiczny ekologicznego /energetycznego, przykładowo:
a. inteligentne sieci oświetleniowe z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia,
b. mikrogeneracja, kogeneracja oraz trójgeneracja gazowa,
c. montaż urządzeń magazynujących energię (m. in. zbiorniki akumulacyjne oraz infrastruktura dla gromadzenia energii elektrycznej z/dla samochodów elektrycznych),
d. montaż statycznych kompensatorów mocy biernej w ramach budowy/ przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu odnawialnych źródeł energii.

Doświadczenia i wyniki zebrane podczas realizacji programu mają pozwolić w przyszłości na wdrażanie idei inteligentnych sieci energetycznych na szeroką skalę.

Nr

Przedsięwzięcia ISE w przestrzeniach pilotażowych

1.

Działania przed- i porealizacyjne w odniesieniu do pkt 2 i 3:

1.1

kampanie informacyjno – edukacyjne, w tym seminaria dotyczące wdrażania inteligentnych sieci energetycznych

1.2

wartości niematerialne i prawne, sprzęt informatyczny, w tym:
a) wskazanie specyfikacji standardów wraz z ich opisem
b) opracowanie lub dostosowanie systemów potwierdzone raportem końcowym, w tym programów informatycznych dla zarządzania obciążeniami szczytowymi oraz sterowania rozpływem mocy, automatyczną rekonfiguracją, monitorowaniem i łagodzeniem przeciążeń a także integracja opomiarowania
i zarządzania dystrybucją energii z systemami telekomunikacyjnymi i telemetrycznymi
c) raporty z realizacji programów zarządzania popytem
d) raporty z przeprowadzonych prac aplikacyjnych (testowych) programów bodźcowych i taryfowych
e) inne związane z celem przedsięwzięcia

2

Działania wprowadzające inwestycyjne realizowane w przestrzeni pilotażowej w warstwach:

2.1

energii elektrycznej wraz z warstwą telekomunikacyjną/ telemetryczną

2.2

energii cieplnej wraz z warstwą telekomunikacyjną/ telemetryczną;

2.3

ciepłej wody użytkowej wraz z warstwą telekomunikacyjną/ telemetryczną;

3

Działania podstawowe inwestycyjne realizowane w przestrzeni pilotażowej, m.in.:

3.1

inteligentne sieci oświetleniowe z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia

3.2

rozproszone odnawialne źródła energii

3.3

mikrogeneracja, kogeneracja oraz trójgeneracja gazowa

3.4

urządzenia magazynujące energię (m. in. zbiorniki akumulacyjne oraz infrastruktura dla gromadzenia energii elektrycznej z/dla samochodów elektrycznych)

3.5

montaż statycznych kompensatorów mocy biernej w ramach budowy/ przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu odnawialnych źródeł energii

3.6

opomiarowanie i działania inwestycyjne dla energii gazowej w przestrzeniach pilotażowych, w których występuje współpracująca z warstwą telekomunikacyjną/ telemetryczną przynajmniej jedna z warstw: energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej wody użytkowej

 

Program będzie wdrażany do 2018 r., przy czym alokacja środków przewidziana jest na lata 2014 – 2016, a płatności w ramach programu będą realizowane do 31.12.2018 r.

Podmioty uprawione do otrzymania dotacji

Beneficjenci programu to:
1) przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego, organizujący w przestrzeni pilotażowej przedsięwzięcia z zakresu ISE, np.:
a) operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych energii dokonujący bilansowania systemu,
b) sprzedawcy energii,
c) inne podmioty [rozumiane jako podmioty zajmujące się bilansowaniem, rozdziałem i sprzedażą energii - agregatorzy energii; przedsiębiorcy (m.in. typu ESCO) posiadający odpowiednie uprawnienia (koncesje) i podejmujący się realizacji bilansowania, rozdziału oraz sprzedaży energii w ramach realizacji zgłaszanych przedsięwzięć ISE organizowanych w określonych przestrzeniach pilotażowych],
d) zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi;
2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
3) uczelnie, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne.

Podmioty lub jednostki określone w pkt. 1 - 3 mogą realizować przedsięwzięcie ISE wspólnie, wskazując Lidera przedsięwzięcia spośród siebie. W takim przypadku Lider odpowiada za całość przedsięwzięcia. Partnerem Beneficjentów wskazanych w pkt. 1 - 3 mogą być między innymi konsorcja naukowo- przemysłowe.

Wysokość dofinansowania i podział budżetu

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

Poziom dofinansowania dla:
a) działań nr 1 może wynieść do 70%.
b) działań nr 2 i 3:

  • do 50 % mikro i małe przedsiębiorstwa,
  • do 40 % średnie przedsiębiorstwa,
  • do 30 % duże przedsiębiorstwa,
  • do 50% jednostki samorządu terytorialnego,
  • do 50% uczelnie, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne.

Budżet programu wynosi 340 000 tys. zł.

Podział powyższej kwoty dla poszczególnych działań programu:
− przed- i porealizacyjnych - łącznie 40 000 tys. zł
− kampanie edukacyjno – informacyjne - 10 000 tys. zł
− wartości niematerialne i prawne, sprzęt informatyczny – 30 000 tys. zł.
− wprowadzających inwestycyjnych, realizowanych w przestrzeni pilotażowej w warstwach - 90 000 tys. zł.
− podstawowych inwestycyjnych realizowanych w przestrzeni pilotażowej - 210 000 tys. zł.

Warunki dofinansowania

Nadrzędnym celem programu ISE jest optymalizacja i racjonalizacja zużycia energii: elektrycznej, gazowej, cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej w przestrzeniach pilotażowych celem ograniczenia lub uniknięcia emisji do powietrza, w tym emisji CO2.
Warunki dofinansowania są następujące:
− minimalne ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 1000 Mg/rok
− minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia (brutto) w odniesieniu dla:
     a) działań nr 1 - nie mniej niż 100 tys. zł
     b) działań nr 2 - nie mniej niż 3 000 tys. zł
     c) działań nr 3 - bez ograniczenia minimalnego kosztu
− łączna realizacja w ramach przedsięwzięcia działań programu priorytetowego w następujący sposób:
    a) działanie 1.1.; i
    b) działanie 1.2.- przynajmniej jedno działanie ze wskazanych w punktach 1.2.a)- e); i
    c) działanie 2.- przynajmniej jedno z działań ze wskazanych w punktach 2.1.-2.3.; i
    d) działanie 3.2.

Termin składania wniosków w I konkursie programu ISE upłynął 31.01.2013 r.
Kwota alokacji w I konkursie wynosiła 150 mln zł.

Więcej o programie na stronie NFOŚiGW - kliknij

 

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.