Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Piątek, 25 Maj 2018

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Trwają konsultacje nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach".

Program jest wspólną inicjatywą NFOŚiGW oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).
EBOiR rozważa udzielenie finansowania w wysokości ok. 200 milionów euro instytucjom finansowym, które przystąpią do programu priorytetowego.

Celem programu będzie ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze MŚP.

Planowane, główne założenia programu:

 • Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania ze środków NFOŚiGW: 100 mln zł.
 • Formy dofinansowania: dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych.
 • Intensywność dofinansowania: od 10% do 15% kredytu bankowego + bonus w wysokości 10.000 PLN za wdrożenie Systemu Zarządzania Energią.
 • Wysokość kredytu: do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 • Program ma być wdrażany w latach 2013 – 2019.
 • Beneficjentami będą mogły być podmioty gospodarcze, w szczególności:

d) małe i średnie przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, w których roczne obroty nie przekraczają 50 mln euro lub aktywa nie przekraczają wartości 43 mln euro oraz spełniające pozostałe warunki określone w definicji małych i średnich przedsiębiorstw zawartej w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3);
e) Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych (ESCO), których klienci należą do sektora MŚP
f) spółdzielnie mieszkaniowe, jeśli spełniają definicję MŚP,

zarejestrowane w Polsce, które są własnością osób prywatnych w co najmniej 51%, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 • Rodzaje przedsięwzięć, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie:
  1. Przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej (EE), polegające na zakupie urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowalnych Maszyn i Urządzeń (List of Eligible Materials and Equipment, LEME). Dotyczy projektów, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250.000 euro.
  2. Projekty inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej (EE), bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1.000.000 euro.
  3. Przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynku(-ów) użytkowanych przez beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Zgłoszony do termomodernizacji budynek powinien pozostawać w dysponowaniu beneficjenta, na podstawie jednej z następujących form władania nieruchomością: prawo własności, najem lub dzierżawa, z tym, że umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie nie krótszym niż do końca planowanego okresu trwałości przedsięwzięcia.
  4. Inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii (RE). Zastosowane źródło powinno spełniać wymóg generowania min. 3 kWh/rok energii na zainwestowane 1 euro.

Do pobrania: pdfProjekt programu „Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach"

(źródło: nfosigw.gov.pl)

„Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach" to kolejna część dużego programu NFOŚiGW wspierającego projekty proefektywnościowe – Efektywne Wykorzystanie Energii.
Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach
Część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw
Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
Część 4) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.