Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej CZĘŚĆ 1) Program pilotażowy KAWKA

Piątek, 25 Maj 2018

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej CZĘŚĆ 1) Program pilotażowy KAWKA

logo program KawkaCel programu

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.
Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.

Okres wdrażania i budżet

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 400 mln zł. Dodatkowe 400 mln zł pochodzić będzie ze środków funduszy wojewódzkich.
Program jest wdrażany w latach: 2013 – 2018.
Alokacja środków: w latach 2013 – 2015.
Płatności na rzecz beneficjentów i odbiorców końcowych: do 31.12.2018 roku.
Terminy składania wniosków dla beneficjentów określają indywidualnie poszczególne WFOŚiGW.

Forma i wysokość dofinansowania

 • Dotacja udzielana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
 • Intensywność dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW z udziałem środków NFOŚiGW:
  • kwota dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji;
  • przy określaniu wysokości dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.

Beneficjenci

Beneficjentem programu są podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
Kategorie beneficjentów wskazują indywidualnie WFOŚiGW w ogłaszanych konkursach.

Do pobrania: pdflista wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Rodzaje przedsięwzięć

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących na dzień ogłoszenia przez WFOŚiGW konkursu programach ochrony powietrza, w szczególności:

1) przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:

 1. likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;
 2. rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;
 3. zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym;
 4. termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

2) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej w szczególności:

 1. wdrażanie systemów zarzadzania ruchem w miastach;
 2. budowa stacji zasilania w CNG lub energie elektryczna miejskich środków transportu zbiorowego;
 3. wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu powodowanych przez komunikacje w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru lub silników, przebudowy lub budowy nowych tras komunikacyjnych dla ruchu samochodowego i szynowego).

3) kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym wprowadzenia ograniczeń stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych.

4) utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez nie wskazanych) pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji.

Warunkiem uzyskania dofinansowania przedsięwzięć wymienionych w ust. 7.5 pkt 1 i 2 jest ich łączna realizacja z działaniami wymienionymi w ust.7.5 pkt 3 i 4.

Do pobrania: pdftreść programu KAWKA

(źródło: NFOŚiGW)

 

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.