Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii – MF EOG

Piątek, 25 Maj 2018

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii – MF EOG

eea grantsNorweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein Polsce i 14 państwom członkowskim Unii Europejskiej (UE). Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 realizowany będzie m.in. obszar programowy pn. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii.
28 stycznia 2013 r. podpisano umowę pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz darczyńcami ws. Programu Operacyjnego (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". Program ten jest elementem w/w obszaru programowego.

Podstawowe informacje

 • Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wartość programu z funduszy EOG: 75 000 000 euro.
 • Kwota alokacji przeznaczona na nabór otwarty: 67 394 000 euro, w tym na poszczególne obszary programowe:
  • Efektywność energetyczna – 55 905 250 euro,
  • Energia odnawialna – 11 488 750 euro.
 • Cele programu: redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.
 • Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartego naboru wniosku. Planuje się przeprowadzenie jednego naboru – w II kwartale 2013 r.
 • Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców nie jest wymagane.
 • Uprawnieni beneficjenci: Jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne.
 • Okres kwalifikowalności wydatków: od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu do 30 kwietnia 2016 r.

Obszary wsparcia

Zakres Programu Operacyjnego koncentruje się na promowaniu oszczędności energii poprzez realizację projektów termomodernizacji (wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego) i możliwości wymiany istniejących, często przestarzałych źródeł energii zaopatrujących ww. termomodernizowane budynki nowoczesnymi w tym wykorzystującymi energie ze źródeł odnawialnych (OZE).

W ramach programu planowane są następujące obszary wsparcia / obszary priorytetowe:

 • poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
 • wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej (wsparcie w ramach projektu predefiniowanego),
 • wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Rodzaje kwalifikowalnych projektów

 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego) przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.
 2. Modernizacja lub zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla ww. budynków użyteczności publicznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji / trigeneracji).

  Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych należy rozumieć:
  - kolektory słoneczne,
  - układy fotowoltaiczne,
  - instalacje do wykorzystania biogazu (z wyłączeniem produkcji tylko energii elektrycznej),
  - pompy ciepła,
  - instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych,
  - kotły na biomasę.
  - małe turbiny wiatrowe,
  - rekuperację ciepła.

 3. Projekty mające na celu instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy do 3 MW dla ww. budynków użyteczności publicznej.

Poza konkursem: W ramach Programu Operacyjnego przewiduje się również realizację projektu nieinwestycyjnego predefiniowanego, zgłoszonego przez Ministerstwo Środowiska. Projekt ten ma na celu edukację oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej.

Wartość i poziom dofinansowania projektu

 • Wartość dofinansowania projektu wynosi od 170 000 euro do 3 000 000 euro (wypłacana jako dofinansowanie za usunięcie 1 tony CO2/rok).
 • Poziom dofinansowania projektu może wynieść do 80% (faktyczna intensywność dofinansowania będzie uzależniona od redukcji lub uniknięcia emisji CO2).


Do pobrania: pdfInformacja nt. Programu Operacyjnego Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Źródło:

http://www.eog.gov.pl/o_programie/obszary_wsparcia/ochrona_srodowiska_i_energia_odnawialna/odnawialne_zrodla_energii/strony/start.aspx
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/programy/program-pl04-energia/

 

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.