Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie Program LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Piątek, 25 Maj 2018

Program LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Lemur logoLEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej to program wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.

Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej.

Program będzie wdrażany w latach 2013 – 2020.

Rodzaje przedsięwzięć

 • Wsparciem finansowym objęte mogą być inwestycje polegające na projektowaniu i budowie nowych budynków:
 • budynki użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, turystyki, sportu.
 • budynki zamieszkania zbiorowego - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności internat, dom studencki, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów.

Beneficjenci

 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i spółki,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, w tym samorządowe osoby prawne,
 • uczelnie w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55l Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne realizujące zadania publiczne.

Finansowanie

 • Formy dofinansowania to dotacja oraz pożyczka.
 • Dofinansowanie przyznawane w formie dotacji wynosi do 30, 50 albo 70% kosztów wykonania dokumentacji projektowej w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku. Pod uwagę brane będą trzy klasy energooszczędności A, B i C, w zależności od stopnia redukcji zapotrzebowania budynku na energię użytkową i energię pierwotną – pdfwięcej w opisie programu LEMUR
 • Dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 1000 zł na 1 m kw. budowanej powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku.
 • Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 1 mln zł ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
 • Warunkiem ubiegania się Wnioskodawcy o refundację poniesionych wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej jest uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, z zastrzeżeniem rozpoczęcia budowy w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty uprawomocnienia się tej decyzji.
 • Budżet programu wynosi 300 mln zł, z czego:
 • Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 30 mln zł.
 • Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 270 mln zł.

Do pobrania: pdfopis programu LEMUR

 

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.