Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie System zielonych inwestycji (GIS) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Piątek, 25 Maj 2018

System zielonych inwestycji (GIS) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Główanym celem programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej jest „Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej". Instytucją Wdrażającą program jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania

 1. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami;
 3. Ochotnicza Straż Pożarna;
 4. uczelnie w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze;
 5. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 6. organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne.

O dofinansowanie mogą ubiegać się również projekty grupowe, tj. przedsięwzięcia, które realizuje wspólnie kilka podmiotów na podstawie zawartego porozumienia. Wniosek o dofinansowanie składa w takim przypadku wytypowany podmiot - lider projektu. Zarówno lider, jak i członkowie porozumienia muszą należeć do jednej z wymienionych w pkt. 1-6 grup podmiotów uprawnionych.

Rodzaje projektów

Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji: administracji samorządowej, ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez OSP, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie), a także budynkach do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory).

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do otrzymania wsparcia to:

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów – w szczególności:

a) ocieplenie obiektu,
b) wymiana okien,
c) wymiana drzwi zewnętrznych,
d) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymiana źródła ciepła),
e) wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
f) przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,
g) zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
h) wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii.

 • Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów).

Zakres prac termomodernizacyjnych musi wynikać z wykonanego audytu energetycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 2 mln zł (w przypadku projektów grupowych – 5 mln zł).

Działalność gospodarcza konkurencyjna

Jeżeli w danym obiekcie prowadzona jest konkurencyjna działalność gospodarcza na powierzchni do 50% powierzchni danego obiektu, wydatki dotyczące powierzchni, na której prowadzona jest ta działalność pomniejszają wartość kosztów kwalifikowanych proporcjonalnie do udziału procentowego powierzchni, na której jest ona prowadzona.
Jeżeli w danym obiekcie prowadzona jest działalność gospodarcza konkurencyjna na powierzchni przekraczającej 50% powierzchni danego obiektu, obiekt taki nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie.
Zgodnie z programem „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" działalność gospodarcza konkurencyjna to działalność spełniająca łącznie kryteria: 1) polega na sprzedaży dóbr lub usług; 2) prowadzona jest na rynku otwartym na konkurencję; 3) dofinansowanie tej działalności wpływa na handel miedzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Kwalifikowalność wydatków

Koszty kwalifikowane do dofinansowania ze środków NFOŚiGW:

 • prace przygotowawcze (w tym koncepcje techniczne, studium wykonalności, raport oddziaływaniu na środowisko), pod warunkiem, że zostały wykazane we wniosku o dofinansowanie;
 • projekty budowlane i wykonawcze;
 • koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
  • budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli a celami przedsięwzięcia),
  • maszyn i urządzeń,
  • narzędzi, przyrządów i aparatury,
  • infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, drogi i place technologiczne, itp.;
 • koszt montażu i uruchomienia środków trwałych;
 • koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem, że pozostają
 • w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarzadzania;
 • koszt nadzoru.

Koszty kwalifikowane do dofinansowania ze środków dotacyjnych GIS pokrywają się z wyżej wymienionymi, za wyjątkiem prac przygotowawczych oraz projektów budowlanych i wykonawczych.

Dofinansowanie nie może być przyznane przedsięwzięciom, które znalazły się na podstawowej liście rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.3 lub uzyskały dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów.

Dofinansowanie – dotacje i pożyczki

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW – w tym celu należy złożyć odrębny wniosek. Dofinansowanie w formie pożyczki nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych projektu.

Warunki dofinansowania w formie pożyczek:

 • Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 50 pkt bazowych (w skali roku). Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.
 • Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki.
 • Okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Zakończenie projektu

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest przekazanie do NFOŚiGW wniosku/wniosków o wypłatę dotacji w terminie do 15.05.2014 r. oraz zakończenie realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.05.2014 r.
Efekt ekologiczny należy utrzymać przynajmniej przez 5 lat od zakończenia przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje na temat programu na stronie NFOŚiGW - więcej

 

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.