Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie System Zielonych Inwestycji (GIS) Część 5) Zarzadzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Piątek, 25 Maj 2018

System Zielonych Inwestycji (GIS) Część 5) Zarzadzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Głównym celem programu priorytetowego p.n.: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych jest „Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych". Instytucją Wdrażającą program jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowite, planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 545 000 tys. zł ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji albo innych środków NFOŚiGW, z czego:

 • dla Części A programu – 100 000 tys. zł
 • dla Części B programu 445 000 tys. zł.

Program jest wdrażany w latach 2010 – 2015.
Alokacja środków w latach 2010 – 2013.
Wydatkowanie środków: do 31.12.2015 roku.

Beneficjenci

Beneficjenci (część A)

 1. Polska Akademia Nauk oraz utworzone przez nią instytuty naukowe;
 2. państwowe instytucje kultury;
 3. samorządowe instytucje kultury działające w oparciu o ustawę o organizowaniu i
 4. prowadzeniu działalności kulturalnej;
 5. instytucje gospodarki budżetowej;
 6. komendy powiatowe i miejskie państwowej straży pożarnej.

Beneficjentami Części B są państwowe jednostki budżetowe.

Rodzaje przedsięwzięć (dla części A i B)

1. Termomodernizacja budynków, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzona termomodernizacja obiektów w szczególności:

 1. ocieplenie obiektu,
 2. wymiana okien,
 3. wymiana drzwi zewnętrznych,
 4. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymiana źródła ciepła),
 5. wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
 6. przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,
 7. zastosowanie systemów zarzadzania energia w budynkach,
 8. wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii.

2. Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacja obiektów).

Zasady dofinansowania

 • Formy dofinansowania: dotacja. W ramach Części B środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bieżący dochodów budżetowych Ministra Środowiska w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.
 • Maksymalny poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych.
 • Wymagany, minimalny, koszt całkowity przedsięwzięcia dla Części A: 1 mln zł. W przypadku projektów grupowych, łączny koszt całkowity przedsięwzięcia musi być wyższy niż 2 mln zł.
 • Minimalny koszt całkowity zadania w przypadku Części B: 2 mln zł.

 

pdfProgram do pobrania


Więcej informacji na stronie NFOŚiGW

 

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.