Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne

Piątek, 25 Maj 2018

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne

program sowaProgram priorytetowy SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne jest szóstą częścią Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Okres wdrażania

Program jest wdrażany w latach 2013 – 2015.
Alokacja środków nastąpi w 2014 roku.
Środki mogą być wydatkowane do 31.12.2015 roku.

Beneficjenci

Jednostki samorządu terytorialnego posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Rodzaje przedsięwzięć, jakie mogą otrzymać wsparcie

 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201).
 2. Montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem.
 3. Montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.

Budżet

Program jest finansowany m.in. ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym NFOŚiGW, na który przekazywane są wpływy ze zbycia jednostek AAU.

 • Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, w tym ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi160 mln zł.
 • Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW wynosi 196 mln zł.

Formy i wysokość dofinansowania

 • Dotacja – do 45 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dotacji: 15 mln zł.
 • Pożyczka – do 55% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalna kwota pożyczki: 18,3 mln zł. Otrzymanie pożyczki ze środków NFOŚiGW jest uwarunkowane przyznaniem dotacji. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat; nie podlega umorzeniu.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji rozpatrywane są w trybie konkursowym.
I konkurs – więcej

Wybrane warunki dofinansowania

 • Minimalne ograniczenie emisji CO2 w wyniku realizacji przedsięwzięcia:
  - o 40%,
  - o 250 Mg/rok.
 • Oświetlenie po modernizacji musi spełniać normę oświetlenia PN-EN 13201.
 • Warunkiem wypłaty środków będzie przedłożenie przez beneficjenta umowy z wybranym wykonawcą, zawierającą klauzulę o co najmniej 5 letnim okresie gwarancji na oświetlenie.
 • Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia.
 • Jeżeli w okresie obowiązywania umowy o dofinansowanie beneficjent dokona zbycia „białych certyfikatów", które uzyskał w związku z realizacją przedsięwzięcia na podstawie niniejszego programu, zobowiązany będzie do zwrotu dofinansowania w wysokości przysporzenia jakie uzyskał w wyniku dokonanego zbycia wraz odsetkami.
 • Dofinansowania nie można udzielić na przedsięwzięcie, które zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane na realizację przedsięwzięcia mogą być ponoszone w następujących kategoriach:

 • prace przygotowawcze (w tym koncepcje techniczne, audyty, raport o oddziaływaniu na środowisko, projekty budowlane i wykonawcze;
 • koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych;
 • koszt montażu i uruchomienia środków trwałych;
 • koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych dotyczących zarządzania oświetleniem, np. oprogramowanie komputerowe, licencje;
 • koszty utylizacji zdemontowanych elementów oświetlenia (np. rtęciowych źródeł światła);
 • koszt nadzoru.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2012 r. do 31.12.2015 r. (jest to okres, w którym poniesione koszty mogą zostać uznane za kwalifikowane i stanowić podstawę wyliczenia wysokości dofinansowania, przy czym koszty poniesione na przedsięwzięcie przed datą złożenia wniosku będą uznane za wkład własny wnioskodawcy i zaliczone do kosztów całkowitych nie podlegających refundacji).

pdfProgram priorytetowy SOWA do pobrania

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.