Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

Baza wiedzy Finansowanie Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

Piątek, 25 Maj 2018

Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki" jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Program składa się z trzech części:

Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa.

Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 000 MWh/rok:

 • Audyty energetyczne procesów technologicznych,
 • Audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych,
 • Audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
 • Audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej.

Kwota pożyczki: od 0,3 mln zł do 50 mln zł.
Wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej) w podmiocie aplikującym do dofinansowania w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie musi wynosić nie mniej niż 20 GWh/rok.
W ramach działania wspierane będą m.in. przedsięwzięcia zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym:

Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez:

 1. energooszczędne systemy napędowe,
 2. systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu,
 3. energooszczędne silniki,
 4. falowniki do pomp i wentylatorów,
 5. energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania,
 6. wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej,
 7. energooszczędne systemy oświetleniowe,
 8. prostowniki napędów sieciowych,
 9. niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych,
 10. odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne,
 11. budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.

Technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez:

 1. izolacje i odwadnianie systemów parowych,
 2. odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne,
 3. pompy ciepła,
 4. termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych,
 5. rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,
 6. modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych,
 7. wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych,
 8. budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.

Uwagi:

 • Nie udziela się wsparcia dla projektów polegających wyłącznie na budowie lub przebudowie elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia lub sieci ciepłowniczych mających na celu ograniczenie strat energii.
 • Nie dopuszcza się dofinansowania przedsięwzięć polegających na samej termomodernizacji budynku.
 • Jeżeli beneficjent po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych w zakresie finansowanym ze środków NFOŚiGW w ramach niniejszego programu priorytetowego (w zakresie poprawy efektywności energetycznej), dokona sprzedaży białych certyfikatów z tej inwestycji w okresie obowiązywania umowy pożyczki, umowa zostanie rozwiązana z obowiązkiem zwrotu wypłaconych środków wraz z odsetkami ustawowymi.

Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.

Kwota pożyczki: od 0,3 mln zł do 50 mln zł.

Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych
W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym:

 1. Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców.
 2. Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych i systemy zamkniętych obiegów wody.
 3. Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania i/lub odpadów.
 4. Technologie produkcji wypełniaczy mineralnych dla różnych gałęzi przemysłu, pigmentów ceramicznych z wykorzystaniem odpadów.
 5. Instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych.
 6. Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z własnych odpadów, w tym osadów.
 7. Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody.

Uwagi:

 • Poprzez zmniejszenie zużycia wykorzystania surowców pierwotnych rozumie się podniesienie sprawności procesu produkcyjnego lub częściowe zastąpienie surowca pierwotnego surowcem wtórnym.
 • Kwalifikacja możliwa jest po spełnieniu jednego z poniższych warunków:
  • zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. produkcji) – nie mniej niż 15%,

   lub
 • zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. produkcji) – nie mniej niż 15%.

Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery

W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy nominalnej nie mniejszej niż 20 MW i nie większej niż 40 MW, do wymogów określonych dla krajowych wymagań emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym:

 • Modernizacja lub rozbudowa instalacji spalania paliw.
 • Modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
 • Modernizacja istniejących instalacji spalania paliw do wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT).

Uwagi:

 • Preferowane będą rozwiązania zmierzające do dostosowania istniejących instalacji do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (tzw. Dyrektywa IED).
 • W przypadku przedsiębiorstw, które nie są zobligowane do dostosowania swoich instalacji do wymogów wynikających z Dyrektywy IED, a zdecydują się zrealizować przedsięwzięcie z uwzględnieniem standardów z niej wynikających, wartość wskaźnika efektywności kosztowej uzyskania efektu ekologicznego zostanie przemnożona współczynnikiem korygującym o wartości 1,1.
 • Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne w którym następuje proces spalania paliw o nominalnej mocy większej niż 1 MW.

Energetyczne wykorzystanie przemysłowych odpadów, w tym osadów ściekowych

W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia służące m.in. energetycznemu wykorzystaniu przemysłowych odpadów (w tym osadów ściekowych), których produktem końcowym będzie energia cieplna i/lub elektryczna, w tym:

 • budowa nowych lub modernizacja istniejących instalacji energetycznego wykorzystania przemysłowych odpadów,
 • budowa nowych lub modernizacja istniejących instalacji służących produkcji i wykorzystaniu paliw alternatywnych we własnych procesach technologicznych i w spalarniach odpadów.

Maksymalna nominalna moc instalacji dla termicznego przekształcania odpadów przemysłowych, uwzględnionych w ramach ww. przedsięwzięć, nie może przekroczyć 3 MW.

Do pobrania: 

pdfProgram priorytetowy „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki"

pdfWytyczne dla audytow energetycznych

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.