Białe certyfikaty - efektywność energetyczna w energetyce i przemyśle

O nas Zakład Techniki Cieplnej

Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Zakład Techniki Cieplnej

box-zaklad-techniki-cieplnejZakład Techniki Cieplnej wykonuje audyty efektywności energetycznej oraz prace doradcze i pomiary, których celem jest poprawa wskaźników energochłonności procesów energetycznych i przemysłowych. Klienci Zakładu to przede wszystkim elektrownie i elektrociepłownie zawodowe oraz elektrociepłownie przemysłowe, a także przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże przemysłowe (m.in. hutnictwo, górnictwo, przemysł chemiczny i petrochemiczny, ciepłownictwo). Referencje Zakładu obejmują również prace realizowane za granicą: Słowenii, Serbii, Bułgarii, Grecji, Turcji, Białorusi, Indiach, Iraku, Iranie, Libii, na Litwie.

W strukturze Zakładu znajdują się:

Zakład prowadzi badania kotłów i turbin wraz z ich urządzeniami pomocniczymi. Przedmiotem badań są wszystkie typy kotłów i turbin, a także urządzenia pomocnicze, w tym wszystkie typy zespołów młynowych, wentylatorów, pomp, chłodni, układów chłodzenia i układów ciepłowniczych. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie badań bloków z kotłami tradycyjnymi i kotłami fluidalnymi oraz bloków gazowo-parowych.

Opracowujemy analizy techniczno-ekonomiczne dotyczące procesów technologicznych w elektrowniach i elektrociepłowniach, analizy kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz analizy kosztów usług systemowych i rezerw mocy. Określamy i wskazujemy możliwości poprawy wskaźników eksploatacyjnych w energetyce, wykonując audyty efektywności energetycznej oraz studia benchmarkingu.Nasi specjaliści prowadzą liczne prace doradcze w zakresie kogeneracji wysokosprawnej i zielonej energii.

Projektujemy i wdrażamy systemy bilansowania i nadzoru eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni, wykorzystujące metody techniczno-ekonomicznej kontroli nad eksploatacją (TKE). Rozwiązania te pozwalają służbom eksploatacyjnym i kierownictwu elektrowni na optymalne prowadzenie i bieżący nadzór nad pracą bloków energetycznych w celu minimalizacji kosztów produkcji przy uwzględnieniu obowiązujących wymogów prawnych. 

Wykonujemy badania i analizy żywotności poszczególnych elementów kotłów i turbin, np. ekranów parowników (cyrkulacja czynnika roboczego, temperatury metalu). Prowadzimy prace w zakresie modernizacji, optymalizacji oraz wizualizacji układów AKPiA.

Realizujemy prace odbiorowe pozwalające na weryfikację dotrzymania warunków technicznych ujmowanych w umowach zawieranych między stronami przedsięwzięcia inwestycyjnego, a także badania odbiorcze układów automatycznej regulacji częstotliwości i mocy (ARCM), zainstalowanych na jednostkach wytwórczych oraz badania zdolności tych jednostek do udziału w obronie i odbudowie zasilania (ochrona przed black out'em).

Specjaliści Zakładu Techniki Cieplnej prowadzą prace z zakresu doradztwa technicznego oraz uczestniczą w pracach zespołu Inżyniera Kontraktu w najważniejszych projektach inwestycyjnych i modernizacyjnych krajowej energetyki - w zakresie technicznego nadzoru, odbiorów fabrycznych i opiniowania urządzeń (kotłów, turbin, pomp, wentylatorów, sprężarek, transformatorów, generatorów zaworów, palników, armatury, zbiorników, wymienników ciepła, chłodnic itp.).

Pracownicy Zakładu są autorami analiz i ekspertyz opracowanych na zlecenie instytucji i organizacji branżowych. Przykładem takiej pracy jest m.in. „Przewodnik metodyczny normalizujący tematykę gospodarki węglem kamiennym w elektrowniach i elektrociepłowniach” opracowany dla Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, który obejmuje określenie zasad i wytycznych prowadzenia gospodarki węglem kamiennym, tj. przyjmowania i rozchodu węgla kamiennego pod kątem kontroli jego ilości i jakości oraz ewidencjonowania, a także przedstawianie różnic wynikających ze stosowania różnych metod rozliczeniowych.

Oferta Zakładu Techniki Cieplnej w zakresie efektywności energetycznej - więcej...

 

Jakość usług i uprawnienia

Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z wdrożonym i certyfikowanym w Energopomiarze zintegrowanym systemem zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA potwierdza zgodność naszych usług z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004 i PN-EN ISO 14001:2005. Laboratorium Metrologiczne funkcjonujące w Zakładzie Techniki Cieplnej posiada akredytację PCA w zakresie wzorcowania (nr AP 131). 

Wyposażenie – sprzęt i aparatura pomiarowa

Użytkowane przez nas wyposażenie pomiarowe zapewnia spełnienie najostrzejszych kryteriów jakości. Obejmuje ono skomputeryzowane systemy akwizycji danych, oparte na nowoczesnych stacjach pomiarowych, przy wykorzystaniu wysokiej klasy przetworników pomiarowych wielkości fizycznych. W strukturach Zakładu Techniki Cieplnej funkcjonuje również pracownia izotopowa klasy II umożliwiająca prowadzenie badań stacjonarnych i obiektowych z wykorzystaniem znaczników izotopowych.

Organizacja prac

W trakcie realizacji badań i pomiarów Energopomiar prowadzi ścisłą współpracę z odpowiednimi służbami zleceniodawcy, tak, aby należycie spełnić wszystkie warunki zawarte w umowach.
Wykonujemy również prace dotyczące wyznaczenia potrzebnych punktów pomiarowych na obiekcie, a w razie konieczności także dokumentację techniczną ich zabudowy oraz w uzgodnionym zakresie - nadzór techniczny nad wykonawstwem i zabudową tych punktów. Sprawozdania z badań obejmują szczegółowe opracowania uzyskanych wyników, w tym między innymi: zestawienia tabelaryczne danych z pomiarów i obliczeń oraz innych wielkości, charakteryzujących pracę poszczególnych urządzeń. Sprawozdania zawierają również ocenę pracy urządzeń oraz zalecenia dotyczące sposobów rozwiązania występujących problemów. Zbiorcze opracowania końcowe są dostarczane klientowi w formie papierowej oraz elektronicznej.

Pracownicy

Pracownicy Zakładu Techniki Cieplnej to wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska w wielu specjalnościach. Jednostka zatrudnia prawie 80 osób. Przedstawiciele Zakładu biorą udział w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do spraw: urządzeń cieplno - mechanicznych w energetyce oraz pomp i turbin wodnych. Aktywnie uczestniczą w najważniejszych konferencjach naukowo – technicznych, sympozjach i seminariach; prowadzą również szkolenia. Są autorami wielu artykułów dotyczących zagadnień gospodarki energetycznej, efektywności energetycznej, kogeneracji wysokosprawnej, zielonej energii, emisji dwutlenku węgla oraz implementacji systemów komputerowych TKE, przedstawiających doświadczenia i problemy techniczne związane z wykonywanymi przez Energopomiar pracami.

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco

energopomiar bcZakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności to: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami i Inżynier Kontraktu.