Model kosztowy pracy urządzeń energetycznych

Efektywność energetyczna istotnym czynnikiem w budowie modelu kosztowego pracy urządzenia energetycznego W dobie wysokich cen energii i ich spodziewanego wzrostu szczególnej analizy wymagają procesy modernizacyjne urządzeń pobierających energię. Już na etapie analiz...

czytaj dalej

Kogo nie stać na audyty efektywności energetycznej?

Ustawa o efektywności energetycznej to jeden z głównych elementów stymulujących podmioty (głównie odbiorców końcowych) do oszczędzania energii. Zbieżne z Ustawą cele ma również Program NFOŚiGW pn. „Efektywne wykorzystanie energii”. U podstaw obu działań leży...

czytaj dalej

Audyt efektywności energetycznej

Narzędzie identyfikacji potencjału oszczędności energii w przedsiębiorstwie Obniżenie zużycia energii w procesach technologicznych wymaga wiedzy o pełnym zakresie potencjału działań proefektywnościowych w skali danego przedsiębiorstwa, a także szacunkowych kosztach...

czytaj dalej

Zarządzanie energią

W kierunku zwiększenia efektywności energetycznej Wzrastające koszty pozyskiwania energii i eksploatacji urządzeń oraz prawodawstwo unijne skłaniają do podejmowania działań mających na celu oszczędzanie energii, a co za tym idzie - zmniejszenie stopnia oddziaływania...

czytaj dalej

Co z tą ustawą?

Białe certyfikaty zostały zaprezentowane w Dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy jako jeden z mechanizmów wspierających osiągnięcie celu, jakim jest poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii o 9% do roku 2016 i 20% do roku 2020. W...

czytaj dalej

Nie czekać z audytami

Przesłanki techniczne i uzasadnienie ekonomiczne dla realizacji audytu efektywności energetycznej Czy zasadne jest czekanie na wejście w życie przepisów o efektywności energetycznej, gdy znacząca liczba przedsięwzięć cechuje się korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi,...

czytaj dalej

System białych certyfikatów w Polsce

Doświadczenia krajów europejskich we wdrażaniu mechanizmów wsparcia efektywności energetycznej. System białych certyfikatów, który zostanie wdrożony w Polsce, ma być mechanizmem rynkowym wspierającym poprawę efektywności energetycznej. Białe certyfikaty zostały...

czytaj dalej